Denizcilik ?irketleri

Turkon Konteyner Ta??mac?l?k ve Denizcilik

3 Mart 1997 y?l?nda Ka?if Kalkavan Grubu taraf?ndan Trkiye limanlar? ile Amerika Do?u Sahili, Gney Avrupa ve Kuzey Avrupa limanlar? aras?nda dzenli deniz ta??mac?l??? yapmak amac?yla kuruldu.

Kurulu?undan k?sa bir sre sonra Turkon Line'?n ?zmir ve Mersin ofisleri acentelik hizmetleri vermek zere yap?land?r?larak ilk seferlerin ba?lamas? ile birlikte faaliyete geirildi. Takip eden dnem ierisinde Bursa ve Ankara ofisleri de kurularak Trkiye genelindeki servis a?? tamamlanm?? oldu.

 
 
Arkas Denizcilik

30 y?l? a?an gemi?e sahip Arkas Denizcilik, 1944 y?l?nda uluslararas? ta??mac?l?k alan?nda faaliyete geen Arkas' ?n ekirde?ini olu?turuyor. Arkas, ta??mac?l???n deniz ve demiryolu ile yap?ld??? y?llardan bu yana, yk sahiplerinin zaman, gvenlik ve maliyet a?s?ndan beklentilerini de?erlendirerek, ko?ullara gre kendini yenileyerek ve deniz ta??mac?l???n?n Trkiye' de geli?mesine nclk etti.


1978 y?l?nda Trkiye' den Kuzey Avrupa' ya ilk konteyner yklemesini gerekle?tirerek, bu ta??mac?l?k biimini lkemize tan?tan Arkas, bugn ba?ta Akdeniz olmak zere hemen hemen tm blgelere konteyner ta??mac?l??? yap?yor. Arkas Denizcilik uluslararas? 4 byk hatt?n Trkiye temsilcili?ini yrtyor.

 
 
Deval Denizcilik

Deval ailesi denizcilik sektrne 1881 y?l?nda ba?lam??t?r. Aile ilk olarak 'PLEVNE' isminde 250 DWT a?a motor ile deniz ta??mac?l???na ba?lam??t?r. Aradan geen sava? y?llar? ile birlikte ?irket 1973 y?l?na kadar geni?leyerek deniz ticareti yapmaya devam etmi?tir. Daha sonra, Say?n Ali Haydar Deval ve karde?i ?irketi ay?rm??lard?r. Bu nedenle, Say?n Ali Haydar Deval kendi ?irketini ocuklar?yla birlikte yeni gemiler alarak geni?letmi?tir. Yeni in?a olarak M/V HIKMET DEVAL adl? gemi 1980 y?l?nda suya indirildi ve uluslar aras? da al??t?r?ld?. Buna ek olarak, Kaptan Naci Deval gemisi hala al???r vaziyette olmaktad?r. ?u anda Say?n Ali Haydar Deval'?n ocuklar? ve torunlar? i?i devir ald? ve ?irket drt gemisiyle deniz ta??mac?l??? hizmeti vermektedir.

 
   
Sky Wolf Studios